พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น​และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

         คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูวิชาชีพระยะสั้น​ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์​
เปิดสอนรายวิชา​การควบ​คุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว
พร้อมกับแผนกวิชาช่างยนต์ เปิดสอนรายวิชาการบริการรถจักรยานยนต์
และงานความร่วมมือได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด