โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง       คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ เผยแพร่
   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   สมาชิกสภาผู็แทนราษฎร รวมทั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน
   วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลพนมไพร
   อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด