รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ)ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ดังนี้

          ตำแหน่ง วิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา อัตราเงินเดือน
                    เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส.บัญชี , ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖,๔๑๐ บาท ๑ อัตรา
          คุณสมบัติเฉพาะ
                    ๑. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                    ๒. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                    ๓. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง๔. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
          คุณสมบัติทั่วไป
                    ๑. เพศชาย/เพศหญิง เป็นผู้มีสัญชาติไทย
                    ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
                    ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                    ๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
                    ๕. เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย  ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์๖. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง
          หลักฐานการรับสมัคร
                    ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน  ๒  รูป
                    ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  ๑ ฉบับ
                    ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  ๑  ฉบับ
                    ๔. สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน  ๑  ฉบับ
                    ๕. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน  ๑  ฉบับ
                    ๖. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ
                    ๗. เงินค่าสมัคร จำนวน  ๕๐ บาท

          ระยะเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร๗๓ หมู่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร www.piacec.ac.th
          กำหนดการสอบคัดเลือก วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมโนไพร อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
หัวข้อในการสอบคัดเลือก
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง(ทฤษฎี) คะแนนเต็ม    ๕๐  คะแนน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ปฏิบัติ) คะแนนเต็ม    ๕๐  คะแนน
๓. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน
          ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป   ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร www.piacec.ac.th
          รายงานตัวผู้สอบได้   วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
ผู้ที่มีความสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข ๐๔๓-๕๙๐๑๙๒  ในวันและเวลาราชการ
                                        ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 DOWLOAD LINK ✌✌