ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาคณิตศาสตร์) ปีงบประมาณ 2563

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาคณิตศาสตร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ดังนี้

          ตำแหน่ง วิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา อัตราเงินเดือน
                    ครูอัตราจ้าง // ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ // ,๓๔๐ บาท // ๑ อัตรา
          คุณสมบัติเฉพาะ
                    ๑. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ 
                    ๒. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                    ๓. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
                    ๔. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

>>>Download<<<