ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ยามรักษาการณ์ ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ดังนี้

          ตำแหน่ง วิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา อัตราเงินเดือน
                    ยามรักษาการณ์ // ประถมศึกษาปีที่ ๖ // ,๓๔๐ บาท // ๑ อัตรา
          คุณสมบัติเฉพาะ
                    ๑. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ 
                    ๒. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                    ๓. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
                    ๔. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
>>>Download<<<