ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                                                                                                             

 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
 • เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก
 • *******************************************************
 •           ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  (วิชาคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันวันศุกร์ที่ 3 - 13 กรกฎาคม 2563  นั้น
 •           วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง (ทฤษฎี)
  และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
 •                   ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 •                                ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 •                   ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
 •                                ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

>>>Download<<<