ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  •           ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา
    ตั้งแต่วันวันศุกร์ที่ 3 - 13 กรกฎาคม 2563  นั้น
  •          วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
  •                   ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
  •                                ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  •                  ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
  •                                ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

>>>Download<<<