รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ปีงบประมาณ 2564

                        ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่

  ในตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ๑ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้  

ลำดับที่

ตำแหน่ง

วิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ยามรักษาการณ์

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)

๕,๓๔๐ บาท

๑ อัตรา

                                     คุณสมบัติเฉพาะ
                                          ๑. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ 
                                          ๒. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                                          ๓. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
                                          ๔. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

>>>Download<<<