รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

******************************

                           ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ยามรักษาการณ์ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้

                    คุณสมบัติเฉพาะ
                    ๑. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ 
                    ๒. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                    ๓. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
                    ๔. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

>>>Download<<<