ยกเลิกประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

******************************

                           ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
                           เนื่องจากในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครสอบคัดเลือก เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

>>>Download<<<