การซ่อมเสริมกิจกรรมฯ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง การซ่อมเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรขแงนักเรียน นักศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒
**********************

                           ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้กำหนดให้มีการซ่อมเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ดังต่อไปนี้ 

>>>Download<<<