รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 

******************************

                         ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา ๓๑๑ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น
                         บัดนี้ การเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังกล่าว ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 >>>Download<<<