รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 

******************************

                       ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู) กลุ่มวิชาช่างยนต์ (รหัส ๒๐๑) แล้วนั้น  
                       บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

>>>Download<<<