เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร

 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

******************************

                    วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๗๗,๐๘๒.๑๐ บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสองบาทสิบสตางค์)

 >>>Download<<<