ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน

 

 

งานทะเบียน  วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

  1. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กำหนดการปิด ภาคเรียน 1 และเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  2. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียน (ฤดูฝน)  ปีการศึกษา 2561
  3. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กำหนดการลงทะเบียน นักศึกษาระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  4. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กำหนดการลงทะเบียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561