ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

 1. เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. เปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตารางเมตร 2 ชั้นด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ
 5. ยกเลิกประกาศเผยแพร่ ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตารางเมตร 2 ชั้นด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ
 7. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตารางเมตร 2 ชั้นด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารแนบประกาศ
 8. ปรับปรุง ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ
 9. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตารางเมตร 2 ชั้นด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารแนบประกาศ
 10. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e - bidding)
 12. ประกาศประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561
 13. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
 14. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และ (E - Testing) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟเเวร์ และระบบ E-Testing ประจำปีังบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 3 มกราคม 2562
 16. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพรประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพรเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E - Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 18. เลขที่ 004/2562 ประกาศเอกสารราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตันเอกสารราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เครื่องทำความเย็น)
 21. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เครื่องปรับอากาศ)
 22. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 23. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 24. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทอสอบเครื่องทำความเย็น
 25. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทอสอบเครื่องปรับอากาศ
 26. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2563
 27. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมองกลฝังตัวและไมโครคอนโทรเลอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 28. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่-2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 29. ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมองกลฝังตัวและไมโครคอนโทรเลอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 30. ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่-2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  NEW UPDATE 10 เม.ย. 2563