งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 1. นายศรเพชร            รังชัย                หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 2. นายสุธาพัฒน์          ภูริอริยฐานนท์   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 3. นางสาววาสนา         ไพรอุตม์           ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 4. นายเจษฎา             ภูแผลง              เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน                       

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  หรือ  โครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น
 4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ    และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
 7. ดำเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปรามสารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
 9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 1. นางสาวศิริธร          บรรเทา                หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 2. นางสาวพรทิพย์        คำภาศ               ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 3. นางสาวจิราภรณ์     ขาวสอาด             เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่นร้านอาหาร  น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิ              ลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน  นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา
 4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ  ทั้งการป้องกันและรักษา
 5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูและการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 9. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานปกครอง

งานปกครอง

 1. นายเอกชัย             ไขคำ                 หัวหน้างานปกครอง
 2. นายชินกฤต            ตะภา                 ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 3. นายอมรเทพ           มูลสูตร์              ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 4. นายเจษฎา             ภูแผลง              เจ้าหน้าที่งานปกครอง   

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปกครองดูแลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมิน  และนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 1. นายกิตติพงศ์           ทรัพย์มูล            หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 2. นายศรีอุบล             ใจเพียร               ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 3. นางอินทิรา              สีสัน                   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 4. นายธวัชชัย             คำอ้วน                เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน
 7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา  โดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

 1. นางสาววรัญญา        เชื้อวังคำ             หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 2. นายเอกชัย             ไขคำ                   ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 3. นายธวัชชัย             คำอ้วน                เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
 2. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
 3. ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน  นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 4. ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษา  ในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียนการโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
 5. ประสานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
 6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมิน  และ นำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย