งานสื่อการเรียนการสอน

งานสื่อการเรียนการสอน

 1. นายมงคล              ศิริโสม                   หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 2. นายพิชิต               สพลาภ                  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 3. นางสาวเกศสุดา     วิเศษวงษา             ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 4. นายอาทิตย์           สพลาภ                  เจ้าหน้าที่งานผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน                                           

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. วางแผนจัดหา  จัดทำ  การให้บริการ  สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการรู้
 2. จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
 4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 1. นายพัฒนกฤษณ์       นามคำมี            หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 2. นายธนิต                  แข็งขยัน            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 3. นางสาวรัตนา          จันใด                  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
 2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
 3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ
 4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล

 1. นางสาววาสนา         ไพรอุตม์               หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 2. นางสาวประภาศรี     ทองมูล                 ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 3. นายวิชชุภัทร์           พันธวงศ์               เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 2. กำกับ ดูแล  จัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด

 1. นางสาวพรทิพย์        คำภาศ                หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 2. นางสาวสุดใจ          ปั้นทอง                ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 3. นางสาวรัตนา          จันใด                    เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
 3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 1. นายพิชิต               สพลาภ           หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 2. นายพัฒนกฤษณ์    นามคำมี          ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 3. นางสาวประภาศรี   ทองมูล            ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. นางสาวรัตนา         จันใด              เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำ  รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  
 5. ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 6. จัดหา  รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมาย  และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 8. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน  สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 11. รวบรวม  และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 12. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 13. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 14. ดูแล บำรุงรักษา  แลรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย