งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

1. คำสั่ง

2. ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560

3. คำสั้งเเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2560

4. รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2560

5. การดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ที่ผ่านการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ           

    ปีการศึกษา 2561

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  (5 ส.ค. 63)

7. โครงการประกวดแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  (14 ส.ค.63)

8. โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 (20 ส.ค. 63)