แบบฟอร์มวิทยาลัย


วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 

 1. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
 2. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับครู-เจ้าน้าที่ ผู้ใช้งานทั่วไป
 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
 4. USER เข้าใช้งานระบบเครือข่าย 2561
 5. คู่มือ ID PLAND
 6. คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC
 7. คู่มือการใช้งานระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับนักเรียน นักศึกษา  
 8. รายงานการกรอกข้อมูล V-cop (User+Pass) ปวส.1 ปีการศึกษา 2561ปวส.1 ปีการศึกษา 256   
 9. แบบฟอร์มโครงการ
 10. แบบฟอร์มคุุณลักษณะ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 11. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 12. แบบขออนุมัติโครงการ
 13. แบบฟอร์มรูปเล่มโครงการ
 14. ปฎิทินสำหรับครูผู้สอนรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561
 15. แบบฟอร์มใบสอนแทน
 16. แบบฟอร์มบึนทึกหลังการสอน
 17. แบบฟอร์มบันทึกการค้นหาปัญหา
 18. แบบฟอร์มเอกสารรูปเลม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 19. แบบเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 2561
 20. แบบฟอร์มครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 2562
 21. แบบฟอร์มครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 2562
 22. แบบฟอร์มครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 2562
 23. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีกาศึกษา 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีกาศึกษา 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 24. มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีกาศึกษา 2561 มาตรฐาน 4 ด้าน 10 ประเด็น 25 ตัวบ่งชี้
 25. แบบฟอร์มแผนการฝึกงานอาชีพตลอดหลักสูตร บริษัท เนตรออโต้ เซอร์วิล จำกัด
 26. แผนการฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร บริษัท เนตรออโต้ เซอร์วิล จำกัด
 27. แบบฟอร์มขออนุญาตส่งโครงการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 28. แบบฟอร์มขออนุญาตส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 29. แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 30. แบบฟอร์มโครงการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 31. แบบฟอร์มใบปะหน้ารายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
 32. แบบฟอร์มปกแผนการสอน
 33. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 34. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีกาศึกษา 2563
 35. แบบเสนอคุณลักษณะ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 36. แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564