แบบฟอร์มวิทยาลัย

 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 

 1. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
 2. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับครู-เจ้าน้าที่ ผู้ใช้งานทั่วไป
 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
 4. USER เข้าใช้งานระบบเครือข่าย 2561
 5. คู่มือ ID PLAND
 6. คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC
 7. คู่มือการใช้งานระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับนักเรียน นักศึกษา  
 8. รายงานการกรอกข้อมูล V-cop (User+Pass) ปวส.1 ปีการศึกษา 2561ปวส.1 ปีการศึกษา 256   
 9. แบบฟอร์มโครงการ
 10. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 11. แบบขออนุมัติโครงการ
 12. แบบฟอร์มรูปเล่มโครงการ
 13. ปฎิทินสำหรับครูผู้สอนรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561
 14. แบบฟอร์มใบสอนแทน
 15. แบบฟอร์มบึนทึกหลังการสอน
 16. แบบฟอร์มบันทึกการค้นหาปัญหา
 17. แบบฟอร์มเอกสารรูปเลม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 18. แบบเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 2561
 19. แบบฟอร์มครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 2562
 20. แบบฟอร์มครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 2562
 21. แบบฟอร์มครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 2562
 22. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีกาศึกษา 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีกาศึกษา 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 23. มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีกาศึกษา 2561 มาตรฐาน 4 ด้าน 10 ประเด็น 25 ตัวบ่งชี้
 24. แบบฟอร์มแผนการฝึกงานอาชีพตลอดหลักสูตร บริษัท เนตรออโต้ เซอร์วิล จำกัด
 25. แผนการฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร บริษัท เนตรออโต้ เซอร์วิล จำกัด
 26. แบบฟอร์มขออนุญาตส่งโครงการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 27. แบบฟอร์มขออนุญาตส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 28. แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 29. แบบฟอร์มโครงการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 30. แบบฟอร์มใบปะหน้ารายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
 31. แบบฟอร์มปกแผนการสอน
 32. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 33. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีกาศึกษา 2563
 34. แบบเสนอคุณลักษณะ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 35. แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 36. ใบสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
 37. ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
 38. วิธีการเข้าใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์ บนโทรศัพท์มือถือ
 39. วิธีการเข้าใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์