คู่มือครู


วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

 

  1. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับครู-เจ้าน้าที่ ผู้ใช้งานทั่วไป
  2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
  3. คู่มือ ID PLAND
  4. คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC
  5. ตัวอย่าง file ID PLAND
  6. สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2561
  7. คู่มือ ระบบงานทะเบียน ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
  8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562