1. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

2. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. การบัญชีเบื้องต้น1

5. การบัญชีเบื้องต้น2

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College