ห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาช่างยนต์

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College