รายงานข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีการศึกษา 2559

1. ข้อมูลสถานศึกษา         
2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา     
3. ข้อมูลบุคลากร               
4. ข้อมูลงบประมาณ  
5. ข้อมูลหลักสูตร             
6. ข้อมูลครุภัณฑ์   
7. ข้อมูลอาคารสถานที่               
8. ข้อมุลสถานประกอบการ        
9. ข้อมูลสภาพชุมชนและสังคม         

 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง 27 พฤศจิกายน 2559

                1. ข้อมูลสถานศึกษา        
                2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา     
                3. ข้อมูลบุคลากร               
                4. ข้อมูลงบประมาณ 
                5. ข้อมูลหลักสูตร            
                6. ข้อมูลครุภัณฑ์   
                7. ข้อมูลอาคารสถานที่               
                8. ข้อมุลสถานประกอบการ       
                9. ข้อมูลสภาพชุมชนและสังคม         

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College