ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนหลักสูตรในระบบ  นอกระบบ  และทวิภาคี ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พ.ศ. 2556  เปิดสอน 2 ประเภทวิชา  ได้แก่ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

    1 สาขาวิชาเครื่องกล

         - สาขางานยานยนต์

         - สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)

    2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

         - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

         - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

    1 สาขาวิชาการบัญชี

         - สาขางานบัญชี

    2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557   เปิดสอน 2 ประเภทวิชา  ได้แก่

ประเภทวิชาอุสาหกรรม

    1  สาขาวิชาเครื่องกล

          - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)

    2  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

          - สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า (ระบบทวิภาคี)

    3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

          - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ระบบทวิภาคี)

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

    1  สาขาวิชาการบัญชี

          - สาขางานการบัญชี

    2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          - สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

 3. ทวิศึกษา

     รับสอนนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 4. หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ

 5. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รับนักศึกษาจากประชาชนทั่วไป

   (ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง , 75 ชั่วโมง , 150 ชั่วโมง)  ได้แก่

  • ช่างบริการจักรยานยนต์
  • การขับรถยนต์
  • 108 อาชีพ
  • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
  • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • การติดตั้งเดินสายไฟฟ้า
  • การติดตั้งจานดาวเทียม
  • การทำขนมไทย

 

Link  แบบฟอร์มงานหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร ปวช.56

โครงสร้างหลักสูตร ปวช.56 ฉบับภาษาอังกฤษ

โครงสร้างหลักสูตร ปวส.57

ตัวอย่าง แผนการสอน วิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

แบบฟอร์มแผนการเรียน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 58

ตัวอย่างแบบฟอร์ม โครงการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : ข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College