ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
       ชื่อตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
       ตำแหน่งเลขที่ 1719  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป (รหัส 201)
       สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
       73 หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
             ปฎิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม ด้านวิชาการ เป็นต้น
             1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             2. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
             3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
             4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
             5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
             6. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
             7. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานทั่วไป
       3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาช่างยนต์
             รหัสสาขา 201 จำนวน 1 อัตรา เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/ปทส.เครื่องกล/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เทคโนโลยีเครื่องกล)/เทคโนโลยียานยนต์
       3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

      LINK_.......

 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College