ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

   .........................................

                      ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และสถานศึกษาที่เปิดรับสมัครแห่งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นั้น

                      วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College