ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 .........................................

            ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 แล้วนั้น

            วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

                   ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College