ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูช่างยนต์)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

...................................................

                        ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้

                                      ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์

          คุณสมบัติเฉพาะ

                   ๑. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ

                   ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์

                   ๓. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                   ๔. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง

          คุณสมบัติทั่วไป

                   ๑. เพศชาย/หญิง เป็นผู้มีสัญชาติไทย

                   ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

                   ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   ๕. เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                   ๖. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  Link รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูช่างยนต์)

             

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College