ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างช่างยนต์

ปีงบประมาณ 2561 กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก

***************************************

                   ตามที่วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นั้น

                   วิทยาลัย ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง (ทฤษฎี) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

                                ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
                                ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

การสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่
ความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
ณ อาคาร 2 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 10.00-11.00 น.
ณ อาคาร 2 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ อาคาร 2 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  Link  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูช่างยนต์

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College