ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

***************************************

                   ตามที่วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นั้น

                   วิทยาลัย ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

                                     ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                     ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

สมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่

การสอบสัมภาษณ์       

   ห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง แผนกวิชาช่างยนต์

   วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เริ่มเวลา09.00 น. เป็นต้นไป

 

                                     ค) การเตรียมความพร้อมในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

                                                  1) แฟ้มสะสมผลงาน

                                                  2) แผนการสอน 1 หน่วย (รายวิชาในแผนกช่างยนต์)

                                                  3) ปฏิบัติการสอนภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ   

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  Link  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์                                                                            

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College