ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

**********************************

                   ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และสถานศึกษาที่เปิดรับสมัครแห่งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นั้น

                   วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

                                         ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                        ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

สมรรถนะ สถานที่/วันเวลา

การประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ห้องประชุมมโนไพร อาคารอำนวยการ

   วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. - 10.30 น.

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ห้องประชุมมโนไพร อาคารอำนวยการ

   วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.30น. - 12.00 น.

การประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒

สัมภาษณ์

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

   วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เริ่มเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  Link  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College