ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

**********************************

                   ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูช่างไฟฟ้ากำลัง รหัส 206 ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 แล้วนั้น

                   เนื่องจากไม่มีผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูช่างไฟฟ้ากำลัง รหัส 206 โดยทางวิทยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา และรายละเอียดให้ทราบทาง www.piacec.ac.th ต่อไป

                             ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  Link  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College