ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

...................................................

                   ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                   ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป รหัส 206  ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ช่างไฟฟ้า

                   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  Link  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

 

 

                   

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College