ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

...................................................

                  ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่  21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  และสถานศึกษาที่เปิดรับสมัครแห่งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  14 ธันวาคม  2560  นั้น

                  วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

                                    ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                    ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

สมรรถนะ สถานที่/วันเวลา

การประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๑

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ห้องประชุมมโนไพร  อาคารอำนวยการ

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60 ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.

 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง                            

ห้องประชุมมโนไพร  อาคารอำนวยการ

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60 ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

การประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒

สัมภาษณ์

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60 เริ่มเวลา 09.๐๐น. เป็นต้นไป

                  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  Link  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College