ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่  2 (สัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

...................................................

                   ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น

                   วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

                                     ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                     ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

สมรรถนะ สถานที่/วันเวลา

การประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒

สัมภาษณ์

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 เริ่มเวลา 09.00น. เป็นต้นไป

                  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  Link  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์)

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College