ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

   เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

...................................................

                   ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (รหัส 206) แล้วนั้น

                   บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 4802206001 นายศรเพชร รังชัย  
2 4802206006 นายพงษ์อนันต์ อนันตภักดิ์  
3 4802206007 นายธนะชัย วรรณดี  
4 4802206008 นายกิตติพงศ์ ทรัพย์มูล  
5 4802206010 นายศราวุฒิ ดีดวงพันธ์  

                   บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้อันเป็นถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

                                     1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

                                     2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

                                     3. ผู้นั้นไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

                   ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ในลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวโดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

                   ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

                   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  Link  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College