รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง link download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยให้นำแฟ้มสะสมงานมาประกอบการสัมภาษณ์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

   ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส ๑๐๑ ภาษาไทย

   วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

   สถานที่สอบ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร   ห้องสอบ ห้องอาเซียน อาคารอำนวยการ

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College