โครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College