วันที่ 17-18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 “ร้อยเอ็ดเกมส์” 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College