วันอังคาร ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College