วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร โดยผู้อำนวยการวิทยาลัย นายศุภชัยแน่นอุดร ร่วมพิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College