วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment รายวิชาการทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต โดยมีผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College