วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมโนไพร วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  โดยมีผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College