วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

 

ปรัชญาวิทยาลัย

                     ความรู้ดี มีทักษะ มานะอดทน ฝึกฝนด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

                    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ

  1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
  2. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
  4. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  5. จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
  6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

           เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชนและอาชีพอิสระ มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ มีความรู้ เพียงพอสำหรับใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

 

ประวัติและที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร        

สังกัด   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง     เลขที่ 73 หมู่1 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

          โทร. 043-590272   โทรสาร 043-590-192  http://www.piacec.ac.th/

 

การดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

          วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีเนื้อที่ 119 ไร่ บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านเจริญศิลป์ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาคาร 12 หลัง ได้แก่

                   อาคารอำนวยการ

                    อาคารเรียนพาณิชยกรรม

                    อาคารเรียนอุตสาหกรรม

                    อาคารกีฬาเอนกประสงค์

                    อาคารสหกรณ์

                    อาคารหอประชุม

                    อาคารพัสดุกลาง

                    อาคารเทคนิคพื้นฐาน

                    อาคารเรียนชั่วคราว

                    อาคารโรงอาหาร

                    บ้านพักผู้อำนวยการ

                    บ้านพักรองผู้อำนวยการ

อาณาเขตติดต่อ

                   ทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร

                   ทิศใต้             ติดต่อเขตอำเภอหนองฮี

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อเขตอำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อเขตอำเภออาจสามารถและอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

ขนาดและที่ตั้ง

                   ขนาด             เนื้อที่ 119 ไร่

                   ที่ตั้ง               เลขที่ 73 หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

                                      รหัสไปรษณีย์ 45140

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

                    การปกครอง อำเภอพนมไพรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 13 ตำบล 160 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาจังหวัด 2 คน มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลพนมไพรและเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 อำเภอพนมไพร มีจำนวนประชากรทั้งหมด 76,17 คน 15,344 ครอบครัว เป็นชาย 39,235 คน เป็นหญิง 36,935 คน

การประกอบอาชีพ

                   อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน

                   อาชีพเสริม คือ รับจ้าง และทอผ้า

สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน “พนมไพร”

                   1. วัดกลางอุดมเวทย์ เป็นวัดเก่าโบราณที่สำคัญ มีองค์พระธาตุ เป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของชาวพนมไพร มีงานนมัสการพระมหาธาตุ ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

                   2. ลำน้ำชี เป็นแม่น้ำสายหลัก สองฟากฝั่งมีแมกไม้สวยงาม มีหาดทรายขาวสวยงามและเป็นแม่น้ำสายสำคัญยิ่งต่อชาวอำเภอพนมไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำชี

                   3. โบราณสถานกู่บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง

                   4. พระอุโบสถวัดบ้านหนองฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสว่าง

                   5. โบราณสถานธาตุบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย

                   6. ฝายพนมไพร – ยโสธร ตำบลแสนสุข

                   7. วัดสระกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส

                   8. กู่คำพระ หมู่ที่ 2 ตำบลนานวล

ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนหลักสูตรในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี ดังต่อไปนี้

                    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556

                    2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557

                    3. หลักสูตรทวิศึกษา แกนมัธยม / คู่ขนาน การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมเสริมวิชามัธยมศึกษา

                        รับสอนนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

                    5. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับสอนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College