ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง การประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2561
……………………………


                       ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางด้านอิเล็กทรอนิคส์พร้อมโปรแกรมจำลองเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญทักษะวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
                      ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงประกาศประชาพิจารณ์ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้พิจารณาประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เปิดเผย มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณของทางราชการ

                      ผู้ที่ประสงค์ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วงให้จัดส่งเอกสารและข้อทักท้วงได้โดยทาง
                      1. ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
                          วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
                          73 หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
                      2. โทรศัพท์ / โทรสาร
                          - โทรศัพท์หมายเลข 043-290272
                          - โทรสารหมายเลข 043-590192
                      3. เว็บไซต์ของวิทยาลัย
                          http://www.piacec.ac.th
                      4. ที่อยู่อีเมล
                         

โดยส่งข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงได้ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 ประกาศประชาพิจารณ์

คุณลักษณะเฉพาะ-ประชาพิจารณ์

 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College