แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๗-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา link download

 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College