งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 

 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College